រចនាសម្ព័នចាត់តាំង

សមាសភាពថ្នាក់ដឺកនាំសមាគមអតីតយុទ្ធ្ ជនកម្ពុជាអណ្តត្តិទី២

 

I.ប្រធានគណៈកមា្មធិការកណ្តាល ស.អ.ក.

១. សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

II.អនុប្រធានគណៈកមា្មធិការកណ្តាល ស.អ.ក.

២.ឯកឧត្តម ទៀ បាញ់

៣.សម្តេចក្រឡាហោមស ខេង

៤.លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន

៥.ឯកឧត្តម គែ គឹម យ៉ាន

៦.ឯកឧត្តម គន់ គីមរចនាសម្ព័នសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា