គណៈទ្រទ្រង់អភិវឌ្ឍន៍

 • ផ្ទះអតីតយុទ្ធជនស្រុក : សង្កែ
 • ឈ្មោះអតីតយុទ្ធជន​ និង គ្រួសារដែលទទួល​ : លោក វ៉ាន់​​ រចនា
 • ទីតាំងផ្ទះ​​ ៖​ ភូមិអន្លង់វិល ឃំុអន្លងវិល ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង
 • សមាលភាពចូលរួមប្រគល់ ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុក ឃ្នួច ថ្នាក់ដឹកនាំ​ ស.អ.ក ខេត្ត និងអាជ្ងាធរមូលដ្ឋាន
 • ប្រភពថវិកា​ ៖ សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង និងសប្បុរជន
 • ក្នុងផែនកាឆ្នាំ​៖ ២០១៦
 • ប្រភេទ​ ៖ ពិការ
 • ឆ្នាំដែលទទួល​ ៖​ ២០១៦
 • ប្រភេទផ្ទះ ៖ ថ្មឈើផ្ទាល់ដី

ខ្មងផ្ទះទី១

 • ផ្ទះអតីតយុទ្ធជនស្រុក : សង្កែ
 • ឈ្មោះអតីតយុទ្ធជន​ និង គ្រួសារដែលទទួល​ : លោក វ៉ាន់​​ រចនា
 • ទីតាំងផ្ទះ​​ ៖​ ភូមិអន្លង់វិល ឃំុអន្លងវិល ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង
 • សមាលភាពចូលរួមប្រគល់ ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុក ឃ្នួច ថ្នាក់ដឹកនាំ​ ស.អ.ក ខេត្ត និងអាជ្ងាធរមូលដ្ឋាន
 • ប្រភពថវិកា​ ៖ សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង និងសប្បុរជន
 • ក្នុងផែនកាឆ្នាំ​៖ ២០១៦
 • ប្រភេទ​ ៖ ពិការ
 • ឆ្នាំដែលទទួល​ ៖​ ២០១៦
 • ប្រភេទផ្ទះ ៖ ថ្មឈើផ្ទាល់ដី

ខ្មងផ្ទះទី១

 • ផ្ទះអតីតយុទ្ធជនស្រុក : សង្កែ
 • ឈ្មោះអតីតយុទ្ធជន​ និង គ្រួសារដែលទទួល​ : លោក វ៉ាន់​​ រចនា
 • ទីតាំងផ្ទះ​​ ៖​ ភូមិអន្លង់វិល ឃំុអន្លងវិល ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង
 • សមាលភាពចូលរួមប្រគល់ ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុក ឃ្នួច ថ្នាក់ដឹកនាំ​ ស.អ.ក ខេត្ត និងអាជ្ងាធរមូលដ្ឋាន
 • ប្រភពថវិកា​ ៖ សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង និងសប្បុរជន
 • ក្នុងផែនកាឆ្នាំ​៖ ២០១៦
 • ប្រភេទ​ ៖ ពិការ
 • ឆ្នាំដែលទទួល​ ៖​ ២០១៦
 • ប្រភេទផ្ទះ ៖ ថ្មឈើផ្ទាល់ដី

ខ្មងផ្ទះទី១

 • ផ្ទះអតីតយុទ្ធជនស្រុក : សង្កែ
 • ឈ្មោះអតីតយុទ្ធជន​ និង គ្រួសារដែលទទួល​ : លោក វ៉ាន់​​ រចនា
 • ទីតាំងផ្ទះ​​ ៖​ ភូមិអន្លង់វិល ឃំុអន្លងវិល ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង
 • សមាលភាពចូលរួមប្រគល់ ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុក ឃ្នួច ថ្នាក់ដឹកនាំ​ ស.អ.ក ខេត្ត និងអាជ្ងាធរមូលដ្ឋាន
 • ប្រភពថវិកា​ ៖ សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង និងសប្បុរជន
 • ក្នុងផែនកាឆ្នាំ​៖ ២០១៦
 • ប្រភេទ​ ៖ ពិការ
 • ឆ្នាំដែលទទួល​ ៖​ ២០១៦
 • ប្រភេទផ្ទះ ៖ ថ្មឈើផ្ទាល់ដី

ខ្មងផ្ទះទី១

 • ផ្ទះអតីតយុទ្ធជនស្រុក : សង្កែ
 • ឈ្មោះអតីតយុទ្ធជន​ និង គ្រួសារដែលទទួល​ : លោក វ៉ាន់​​ រចនា
 • ទីតាំងផ្ទះ​​ ៖​ ភូមិអន្លង់វិល ឃំុអន្លងវិល ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង
 • សមាលភាពចូលរួមប្រគល់ ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុក ឃ្នួច ថ្នាក់ដឹកនាំ​ ស.អ.ក ខេត្ត និងអាជ្ងាធរមូលដ្ឋាន
 • ប្រភពថវិកា​ ៖ សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង និងសប្បុរជន
 • ក្នុងផែនកាឆ្នាំ​៖ ២០១៦
 • ប្រភេទ​ ៖ ពិការ
 • ឆ្នាំដែលទទួល​ ៖​ ២០១៦
 • ប្រភេទផ្ទះ ៖ ថ្មឈើផ្ទាល់ដី

ខ្មងផ្ទះទី១

 • ផ្ទះអតីតយុទ្ធជនស្រុក : សង្កែ
 • ឈ្មោះអតីតយុទ្ធជន​ និង គ្រួសារដែលទទួល​ : លោក វ៉ាន់​​ រចនា
 • ទីតាំងផ្ទះ​​ ៖​ ភូមិអន្លង់វិល ឃំុអន្លងវិល ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង
 • សមាលភាពចូលរួមប្រគល់ ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុក ឃ្នួច ថ្នាក់ដឹកនាំ​ ស.អ.ក ខេត្ត និងអាជ្ងាធរមូលដ្ឋាន
 • ប្រភពថវិកា​ ៖ សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង និងសប្បុរជន
 • ក្នុងផែនកាឆ្នាំ​៖ ២០១៦
 • ប្រភេទ​ ៖ ពិការ
 • ឆ្នាំដែលទទួល​ ៖​ ២០១៦
 • ប្រភេទផ្ទះ ៖ ថ្មឈើផ្ទាល់ដី

ខ្មងផ្ទះទី១